гидравахабад болон түүний ойр орчимд худалдаалагдах бутлуурын ургамал