доломит эх үүсвэрийн борлуулалтын эх үүсвэрийг ашигладаг