нигерийн салбар дахь уул уурхайн салбарын бүрэлдэхүүн хэсэг