цохилтын бутлуурт тэжээлийн түвшин хамгийн оновчтой