solan shimla үндэсний хурдны замын өргөтгөлийн мэдэгдэл