хурдны хоцролттой хоцрогдолтой боловсруулах заавар