нефтийн үйлдвэр түүхий эдийг боловсруулах систем нийлүүлэгч