ражастаны төмөр замын улаан боржингийн эзэмшигч нь